Fŕilte oirbh dhan Duilleig Gŕidhlig aig Chailein MacShěm !Is mise Cailean MacShěm, agus 's e fear-ionnsachaidh na Gŕidhlig a th'annam. Mar a tha sibh a'faicinn, 's ann glč bhochd a tha mi! Ach tha gaol agam air a'chŕnan, agus tha mi air mo dh’ionnsachadh airson deich bliadhna.

Tha mi nam mhinistear Crěosdal ann an eaglais neo-eisimeileach, Eaglais Co-chommunach Dhůn Čideinn , air Srŕid Chleirich a'Deas anns a' Phriomhbhaile. Tha mi pňsda, gu Anna mo bhean, agus tha triuir clann agam - Beniamin, Beathag agus Abigail.

'S toigh leam coimhead programman air an telebhisean, mar 'Eorpa', agus tha mi ag čisteachd ri Radio nan Gaidheal agus 's urrainn dhomh a'bhith gan tuigsinn mar a 's abhaist, ach tha mi anns an staid far nach e duine sam bith agam leis an urrainn dhomh a'bhith a bruidhinn bho lŕtha gu lŕtha.

Tha mi důilich airson mo Gŕidhlig dhroch, ach tha mi an dňchas, ma tha sibh a'leughadh na faclan seo, gum bith sibh gam thuigsinn. Ma tha sibh ag iarraidh, 's urrainn dhuibh a' sgriobhadh dhomh leis a’
phost-dealain.


Mňran taing airson ur leughaidh mo dhuilleig seo. Gu'm beannach an Tighearna sibh.

Cailean MacShěm, An Gearrain 2006.

Air ais dhan Duilleig-taighe